Adres Bełchatów, Zamoście 110 Adres email gabinet@tri-dentstomatologia.pl Telefon 600 153 812 Telefon 602 363 264

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO –

 

TRI-DENT STOMATOLOGIA

§ 1

1.    Podmiot leczniczy działa pod firmą TRI-DENT Stomatologia Bożena Bieniek, dalej zwany TRI-DENT Stomatologia

2.    Podmiot leczniczy ma swoją siedzibę w Bełchatowie, ul. Zamoście nr 110, gdzie prowadzi zakład leczniczy o nazwie TRI-DENT Stomatologia

3.    Podmiot leczniczy jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego za numerem 000000209318.

§ 2

Podmiot leczniczy działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej [Dz.U. 2018 poz. 2190 t.j.]

2. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta [Dz.U. 2019 poz. 1127 t.j.]

3. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty[Dz.U. 2019 poz. 537 t.j.]

4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania [Dz.U. 2015 poz. 2069]

§ 3

Niniejszy Regulamin organizacyjny, zgodnie z art. 23 i 24 o działalności leczniczej, określa:

 1. cele i zadania podmiotu leczniczego;
 2. strukturę organizacyjną zakładu leczniczego;
 3. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 4. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
 5. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego;
 6. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
 7. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
 8. zasady prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 9. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 10. wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;
 11. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego

 

§ 4

Cele i zadania podmiotu leczniczego TRI-DENT STOMATOLOGIA

1. Celem nadrzędnym TRI-DENT STOMATOLOGIA jest działanie na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia pacjentów.

2. Cel ten jest realizowany poprzez organizowanie i prowadzenie działalności diagnostycznej. leczniczej, profilaktycznej z zakresu stomatologii.

3.  Zadaniem TRI-DENT STOMATOLOGIA jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji,  protetyki stomatologicznej, periodontologii oraz radiologii i diagnostyki obrazowej.

§ 5

Struktura organizacyjna

 

Zakład leczniczy TRI-DENT Stomatologia składa się z następujących jednostek organizacyjnych:

1)    Poradnia stomatologiczna

2)    Pracownia Diagnostyki Obrazowej

 

§ 6

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

1.    TRI-DENT STOMATOLOGIA prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2.    Zakres świadczeń udzielanych przez podmiot leczniczy to:

1)    leczenie stomatologiczne w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, ortodoncji,  periodontologii, protetyki stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz radiologii i diagnostyki obrazowej.

2)    rentgenodiagnostyka  z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej

 

 

 

 

 

§ 7

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest zakład leczniczy znajdujący się pod adresem: ul. Zamoście nr 110, 97-400 Bełchatów

§ 8

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

1.    TRI-DENT STOMATOLOGIA udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, z dbałością o zapewnienie właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach organizacyjnych zakładu leczniczego.

2.    Świadczenia zdrowotne udzielane są przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i stosowne doświadczenie.

3.    Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach  od 10:00 do 19:00

4. Termin udzielenia świadczenia zdrowotnego powinien być ustalony poprzez rejestrację.

5.    Rejestracja pacjentów odbywa się w następujących formach:

- osobiście w zakładzie leczniczym

- telefonicznie, pod numerem telefonu: 602 363 264 ; 600 153 812

6.    Podczas rejestracji następuje wyznaczenie dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

7.    Przed pierwszą wizytą następuje założenie dokumentacji medycznej. Pacjent zostanie poproszony o złożenie oświadczenia o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po śmierci bądź o nieupoważnieniu nikogo. Pacjent zostanie poproszony również o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji usług medycznych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym udzielenia świadczenia zdrowotnego przez TRI-DENT STOMATOLOGIA.

8.    Po uprzedniej rejestracji, pacjent zgłasza się na wizytę do odpowiedniego gabinetu.

9.    W czasie udzielania świadczenia zdrowotnego, pacjent powinien posiadać dowód tożsamości oraz powinien okazać go upoważnionemu pracownikowi przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego

10.  Przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego pacjent zostanie poproszony o wyrażenie zgody na udzielenie określonego świadczenia zdrowotnego.

11. W sytuacjach nagłych (ból, uraz), wymagających natychmiastowej pomocy medycznej TRI-DENT STOMATOLOGIA, dołoży wszelkich starań by udzielić świadczenia zdrowotnego możliwie szybko. W tym celu należy skontaktować się z Rejestracją jak w pkt. 5 i ustalić możliwość udzielenia świadczenia zdrowotnego w trybie nagłym.

12.  TRI-DENT STOMATOLOGIA informuje, iż zarezerwowanie wizyty powoduje konieczność przygotowania gabinetu i zapewnienia personelu, co angażuje określone środki finansowe. Pacjent powinien rezerwować wizyty w sposób przemyślany. W razie konieczności odwołania wizyty, pacjent powinien poinformować TRI-DENT STOMATOLOGIA z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

 

 

§9

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek

1.    Do zadań jednostek organizacyjnych wymienionych w § 5 należy:

1)    Poradnia stomatologiczna –

- badanie i porada lekarska,

- diagnostyka,

- działania profilaktyczne,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, ortodoncji,  periodontologii, protetyki stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, stomatologii zachowawczej z endodoncją,

- należyte prowadzenie dokumentacji medycznej.

2)    Pracownia Diagnostyki Obrazowej –

- prowadzenie rentgenodiagnostyki

- należyte prowadzenie dokumentacji medycznej.

 

2.    Wskazane powyżej jednostki organizacyjne oraz osoby świadczące pracę bądź usługi w ramach tych jednostek obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym.

3.    Za odpowiednie wykonywanie obowiązków, o których mowa w pkt. 2 powyżej jest Kierownik podmiotu leczniczego bądź osoby wyznaczone przez Kierownika.

§ 10

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

1.    TRI-DENT STOMATOLOGIA w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, może współdziałać z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów.

2.    W sytuacji, gdy wymagana jest konsultacja specjalistyczna, której podmiot leczniczy nie może zapewnić osoba udzielająca świadczeń może udzielić pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą w zakresie wymaganym w danym przypadku.

3. Lekarz może wydać skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub leczenia stacjonarnego jeżeli przemawiają za tym względy medyczne.

4.    TRI-DENT STOMATOLOGIA udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

      

 

 

§ 11

Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

1. TRI-DENT STOMATOLOGIA prowadzi i przechowuje dokumentację medyczną pacjentów oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. TRI-DENT STOMATOLOGIA udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego z możliwością sporządzania notatek i zdjęć lub poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz na informatycznym nośniku danych

4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Poradnia Lekarzy Rodzinnych pobiera opłaty w kwotach: 0,35 zł za jedną stronę kopii lub wydruku lub 1,98 zł za Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych.

 

 

§ 12

Wysokość opłat oraz organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych

1.    TRI-DENT STOMATOLOGIA udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie odpłatnie.

2.    Za udzielone świadczenia zdrowotne pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat określa Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego.

 

§ 13

Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego

1.    TRI-DENT STOMATOLOGIA kieruje Kierownik podmiotu leczniczego.

2.    Kierownik wykonuje wszystkie obowiązki i prawa przewidziane przez przepisy powszechnie obowiązujące oraz prowadzi sprawy i reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz.

3.    Kierownik kieruje podmiotem leczniczym oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.

4.    Kierownik wykonuje w szczególności następujące zadania:

-      organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników oraz osób świadczących usługi na rzecz podmiotu leczniczego.

-      podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia,

-      nadzór nad przestrzeganiem w zakładzie leczniczym przepisów bhp i przeciwpożarowych

-      przyjmowanie i rozpatrywanie skarg pacjentów,

-      nadzór nad zapewnieniem właściwej dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych

-      zapewnienie właściwego utrzymania sprzętu medycznego i pomieszczeń zakładu leczniczego

-      nadzór nad prawidłowością wykorzystywania preparatów medycznych.

5.    Na czas nieobecności Kierownika, czynności wskazane w pkt. 2 powyżej wykonuje upoważniona przez niego osoba.

 

§ 14

 

1. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego został nadany przez jego Kierownika i wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.    Załącznik do nininiejszego regulaminu stanowi informacja o prawach pacjenta

3.    Niniejszy regulamin wraz z załącznikami zostaje podany do wiadomości pacjentów poprzez wywieszenie w widoczny sposób w rejestracji podmiotu leczniczego oraz na stronie internetowej tri-dentstomatologia.pl.

 

 

Załączniki:

Dostępne w wersji papierowej w Gabinecie Tri-Dent

      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PRAWACH PACJENTA

 

Na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Podmiot Leczniczy TRI-DENT Stomatologia Bożena Bieniek przedstawia informację o prawach pacjenta:

 

 1. I.              Prawo do świadczeń zdrowotnych
 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
 3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie.
 4. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia
 5. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością w warunkach odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
 6. W szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta. Zwłoka w udzieleniu pomocy nie może jednak spowodować niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia pacjenta. Jeżeli jednak lekarz podejmie taką decyzję, ma obowiązek:

- uprzedzić o tym fakcie pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego) z odpowiednim wyprzedzeniem;

- wskazać pacjentowi lekarza lub zakład opieki zdrowotnej, w którym pacjent ma realne możliwości uzyskania świadczenia;

- uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.

 1. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

 

 1. II.            Prawo do informacji
 1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.
 3. Pacjent ma prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała mu powyższych informacji.
 4. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie powyższych informacji innym osobom.
 5. Po uzyskaniu powyższych informacji pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.
 6. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny powyższych informacji w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.

 

 1. III.           Prawo do zgłaszania działań niepożądanych

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne

 

 1. IV.          Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
 1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
 2. Osoby wykonujące zawód medyczny są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska.

 

 1. V.           Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 1. Pacjent, także małoletni, który ukończył 16 lat,  ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu stosownych wymaganych prawem informacji.
 2. Prawo do wyrażenia zgody ma przedstawiciel ustawowy, a w przypadku jego braku – opiekun faktyczny, jeżeli pacjent:

- nie ukończył 18 lat,

- jest całkowicie ubezwłasnowolniony,

- niezdolny do świadomego wyrażenia zgody.

 1. Pacjent ma prawo odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia.
 2. Prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego ma pacjent:

- który ukończył 16 lat,

- ubezwłasnowolniony,

- chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem.

W powyższych przypadkach wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

 1. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej.

 

 1. VI.           Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Pacjent ma prawo do leczenia bólu.
 3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.
 4. Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
 5. Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.

 

VII. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej


Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych

 

VIII. Prawo do złożenia skargi

 1. Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może:

- zwrócić się ze skargą (pisemnie lub ustnie) do kierownictwa placówki; pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi.

- złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta;

- zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej – jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej;

- skierować sprawę do sądu – jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu opieki zdrowotnej naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono mu szkodę materialną;

 

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności